HOOPSO

Hoërskool en Naskoolse Jeug

1. Om God – die ware God – intiem te ken.

Johannes 17:3

En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enige ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is.

2. Om God met alle ywer en hartstogtelike begeerte te soek en lief te hê, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Johannes 17:17

Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid.

Hebreërs 11:6

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom [ywerig]soek. / But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. [KJV]

Psalm 63:8

My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my. / My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me. [KJV]

1 Johannes 4:19

Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

3. Om God se unieke roeping en gawes vir elkeen van ons te soek, sodat ons Hom en mekaar in die gemeente kan dien, alleen tot Sy eer, sodat ons ’n heilige eenheid kan wees soos dit Sy wil is.

Efesiërs 4:1-6

Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Johannes 17:21-23

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.

Efesiërs 4:11

En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;

4. Om uit te gaan na ’n wêreld wat God nie ken nie, om Sy liefde te wys en te leef, in gehoorsaamheid aan Sy opdrag.

Matteus 28:19

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matteus 9:38

Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.

Top Bottom
Stuur 'n boodskap
Kanselleer
S T U U R
'n
B O O D S K A P
Kanselleer